Technik rachunkowości – to zawód, dla którego prognozy na najbliższe lata wskazują, że zapotrzebowanie pracodawców będzie wciąż duże. Technik rachunkowości zajmuje się, m.in. księgowaniem i wystawianiem faktur od dostawców, rozliczaniem świadczeń oraz składek pobieranych przez ZUS, jak też przygotowywaniem sprawozdań czy analiz finansowych. Rozlicza on również wynagrodzenia, często przy użyciu specjalistycznego oprogramowania komputerowego. Do zadań absolwenta kierunku technik rachunkowości należy: prowadzenie rachunkowości firmy oraz dokonywanie rozliczeń finansowych, przechowywanie dokumentacji księgowej, przeprowadzanie kontroli dokumentów księgowych, nadzorowanie terminów spłat zobowiązań oraz ściąganie roszczeń i należności, posługiwanie się komputerem z oprogramowaniem do obsługi księgowej, sporządzanie sprawozdań finansowych oraz przygotowanie ich do weryfikacji. Ponadto absolwent kierunku technik rachunkowości zajmuje się wykonywaniem podstawowych czynności biurowych przy wykorzystaniu sprzętu biurowego, takiego jak: fax, komputer, kopiarka, telefon oraz przeprowadzaniem podstawowych analiz w zakresie księgowości i finansów.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

Kwalifikacja 1:

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Uczeń zdobywając tę kwalifikację będzie potrafił:

 • prowadzić sprawy kadrowe i rozliczanie wynagrodzeń,
 • prowadzić gospodarkę finansową jednostek organizacyjnych,

Kwalifikacja 2:

EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

Uczeń zdobywając tę kwalifikację będzie potrafił:

 • prowadzić księgi rachunkowe,
 • przeprowadzać inwentaryzację i rozliczać jej wyniki,
 • sporządzać sprawozdania finansowe i prowadzić analizę finansową.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik rachunkowości będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy,
 • sporządzania dokumentacji kadrowej,
 • prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,
 • rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,
 • prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych,
 • prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego,
 • organizowania rachunkowości jednostek organizacyjnych,
 • ewidencjonowania operacji gospodarczych,
 • przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników,
 • wyceniania składników aktywów i pasywów,
 • ustalania wyniku finansowego,
 • sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych,
 • prowadzenia analizy finansowej.

Technik rachunkowości znajdzie zatrudnienie w:

 • biurach rachunkowych,
 • działach finansowych oraz działach księgowych we wszystkich zakładach i jednostkach budżetowych,
 • podmiotach gospodarczych,
 • instytucjach ubezpieczeniowych,
 • bankach, urzędach administracji centralnej, samorządowej,
 • urzędach skarbowych.

Zajęcia praktyczne odbywać się w pracowni ekonomicznej Zespołu Szkół nr 2 w Nowej Dębie oraz w firmach zewnętrznych. Szkoła zapewnia nowoczesne pracownie dydaktyczne z wyposażeniem odpowiadającym technologii i technice stosowanej w zawodzie.