ROK 2022/2023

Terminy aktualnych egzaminów w sesji Zima 2023

Część pisemna

Część praktyczna

ROK 2021/2022

WYNIKI EGZAMINU ZAWODOWEGO
Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie, sesja LATO 2022 w dniu 31.08.2022.
Wyniki są dostępne na Portalu zdającego.
Odbiór Certyfikatów kwalifikacji zawodowych w dniu 07.09.2022 w
sekretariacie szkoły.

Terminy egzaminów zawodowych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe
w sesji czerwiec - lipiec 2022 – część praktyczna
Terminy egzaminów zawodowych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe
w sesji czerwiec - lipiec 2022 – część pisemna
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Egzamin zawodowy, czyli egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jest ‎formą oceny poziomu opanowania ‎przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu ‎jednej kwalifikacji wyodrębnionej w ‎zawodzie. Zakres wiedzy i umiejętności dla każdej kwalifikacji został ustalony w podstawie ‎programowej ‎kształcenia w zawodach.‎

Obecnie egzamin zawodowy zdają uczniowie  w 2 formułach:  kl. IV  i kl. III –  formuła 2017, kl. II i kl. I –  formuła 2019.

W każdym zawodzie na poziomie technikum uczeń zdaje dwie kwalifikacje. W szkole branżowej uczeń zdaje jedną kwalifikację.

Aby przystąpić do egzaminu uczeń składa Dyrektorowi szkoły deklarację przystąpienia do egzaminu.

Deklaracje są składane nie później niż:

 • do dnia 15 września– jeżeli zdający przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń – luty
 • do dnia 7 lutego– jeżeli zdający przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
  w zawodzie w sesji czerwiec – lipiec

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się z części pisemnej i części praktycznej.‎

 • Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 ‎‎zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna ‎jest prawidłowa. ‎ Część pisemna może być zdawana z wykorzystaniem wydrukowanych papierowych arkuszy ‎egzaminacyjnych lub przy komputerze, dotyczy kl. III i IV. Natomiast dla uczniów ob. klasy II część pisemna egzaminu przeprowadzana będzie wyłącznie przy komputerze w formie testu.
 • Część praktyczna trwa od 120  do  240 minut (zależy od zawodu) i jest ‎‎przeprowadzana
  w formie testu i zadania   Dodatkowo na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu ‎oraz z wyposażeniem stanowiska  zdający ma 10 minut, ‎których nie wlicza ‎się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego

Wyniki egzaminów są wysyłane  do OKE Kraków i oceniane przez egzaminatorów.

Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, należy uzyskać:‎

 • z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum ‎‎20 poprawnych odpowiedzi), oraz‎ ‎
 • z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. ‎

Uwaga !

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w podstawie programowej  z 2019 r. (klasy I i II) –

nieprzystąpienie do egzaminu skutkuje nieotrzymaniem świadectwa ukończenia danego roku szkolnego.

Wynik egzaminu zawodowego ustala i przekazuje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.

Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie otrzymuje certyfikat kwalifikacji zawodowej.

Osoba, która posiada ‎‎certyfikaty kwalifikacji zawodowej ‎potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w ‎danym zawodzie oraz posiada ‎odpowiedni poziom wykształcenia, otrzymuje dyplom ‎ zawodowy. Do dyplomu ‎zawodowego dołącza się ‎Europass – Suplement do Dyplomu ‎ Zawodowego, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych ‎w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez ‎pracodawców i instytucje zagraniczne.

Zdający, który nie zdał egzaminu zawodowego, otrzymuje informację o wynikach.

Uczeń:

 • który nie przystąpił do egzaminu lub odpowiedniej części tego egzaminu w wyznaczonym terminie,
 • którego część pisemna lub część praktyczna egzaminu została unieważniona,
 • który nie uzyskał wymaganej do zdania egzaminu liczby punktów z danej części tego egzaminu

ma prawo przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub odpowiedniej części tego egzaminu w kolejnych terminach jego przeprowadzania w trakcie nauki (jeżeli w danej sesji szkoła organizuje egzamin).

Zdający, który nie zdał egzaminu ponownie składa deklarację do Dyrektora szkoły.

Egzamin poprawkowy  jest bezpłatny dla uczniów .

Absolwenci szkoły, którzy przystępują do egzaminu poprawkowego po raz trzeci i kolejny muszą wnieść opłatę egzaminacyjną zgodnie z założeniami OKE.

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie można uzyskać na stronach internetowych:

 • Centralnej Komisji Egzaminacyjnej – gov.pl
 • Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie – krakow.pl
 • Szczegółowy harmonogram publikowany jest w Komunikacie dyrektora CKE dostępnym tutaj.
 • Informatory dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, które zawierają m.in. przykładowe pytania i zadania znajdują się pod linkami:

Formuła 2017

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2017/informatory/informatory-2/

Formuła 2019

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2019/informatory-wyposazenie-osrodkow/informatory/

Podstawy programowe

formuła 2017

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2017/podstawa-programowa/

formuła 2019

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2019/podstawa-programowa/