Technik energetyk – to dziś bardzo atrakcyjny zawód. Energetyk, jak sugeruje sama nazwa stanowiska, jest specjalistą w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania różnorodnych rodzajów energii, to ciekawy i przyszłościowy zawód. Energetyka jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi przemysłu. Jest działem nauki i techniki, która zajmuje się przetwarzaniem dostępnych form energii na postać łatwą do wykorzystania przy zasilaniu wszelkich procesów przemysłowych, a także napędzaniu maszyn i urządzeń używanych w życiu codziennym. Wiedza i doświadczenie osób wykształconych w tym kierunku znajduje zastosowanie w firmach i instytucjach zajmujących się opracowywaniem i wdrażaniem technologii pozyskiwania energii, eksploatacją tejże energii i jej pozyskiwaniem. Energetycy zaangażowani są także w projektowanie metod ochrony środowiska w odniesieniu do pozyskiwania i wykorzystywania różnych rodzajów energii. Patronat nad nowym kierunkiem kształcenia objęła firma Polska Grupa Energetyczna Dystrybucja S.A. Oddział w Rzeszowie oraz ESV Wisłosan Sp. z o.o. w Nowej Dębie. Uczniowie klas patronackich zajęcia praktyczne realizują na terenie firm, gdzie zyskają możliwość zapoznania się z rzeczywistymi warunkami pracy w zawodzie technik energetyk.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

Kwalifikacja 1:

ELE.06. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek przesyłowych w systemach energetycznych.

Uczeń zdobywając tę kwalifikację będzie potrafił:

 • montować, uruchamiać i konserwować instalacje elektryczne, elektroenergetyczne i sieci cieplne,
 • nadzorować pracę maszyn i urządzeń elektrycznych oraz sieci cieplnych, wykonywać ich naprawy.

Kwalifikacja 2: ELE.07. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek wytwórczych w systemach energetycznych. Uczeń zdobywając tę kwalifikację będzie potrafił:

 • montować instalację i urządzenia do wytwarzania energii elektrycznej, wykonywać naprawę tych urządzeń,
 • montować i konserwować instalację i urządzenia do wytwarzania energii cieplnej,

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik elektryk będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • montowania i uruchamiania urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej i cieplnej,
 • wykonywania konserwacji oraz przeglądów instalacji i urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej i cieplnej,
 • wykonywania pomiarów parametrów instalacji i urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej i cieplnej,
 • montowania i uruchamiania urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej,
 • wykonywania konserwacji oraz przeglądów instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej,
 • wykonywania pomiarów parametrów instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej.

Technik energetyk znajdzie zatrudnienie w:

 • zakładach zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej,
 • zakładach produkcyjnych wytwarzających elementy elektroenergetyki
 • zakładach remontowych energetyki
 • instytucjach prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem czy pozyskiwaniem energii, a także opracowywaniem technologii użytecznych w tej dziedzinie.

Szkoła zapewnia pomieszczenia dydaktyczne z wyposażeniem odpowiadającym technologii i technice stosowanej w zawodzie, aby zapewnić osiągnięcie wszystkich efektów kształcenia określonych w podstawie programowej. Kształcenie zawodowe w klasie technik energetyk odbywa się w nowoczesnych zakładach energetycznych. W ramach zawartych umów partnerskich uczniowie zajęcia praktyczne odbywają na terenie firm patronackich.