Historia szkoły rozpoczęła się w 1960 roku, kiedy to decyzją Ministra Przemysłu Ciężkiego została utworzona 3-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących przy Zakładach Metalowych im. Tomasza Dąbala. W trzy lata później, tj. w roku 1964 utworzono Technikum Mechaniczne. 20 września nastąpiło rozpoczęcie roku szkolnego, a dwa dni później rozpoczęto naukę w dwu klasach kształcących w zawodach: tokarz i ślusarz. Zajęcia teoretyczne odbywały się w salach Liceum Ogólnokształcącego, zaś praktyczna nauka zawodu – w części wydziału remontowego Zakładów Metalowych. Pierwszym dyrektorem szkoły został mgr Stanisław Walczyna, a kierownikiem warsztatu Henryk Więckowski.
W czerwcu 1963 roku szkołę opuścili pierwsi wykwalifikowani frezerzy, tokarze i ślusarze. W 1964 w roku siedziba szkoły została przeniesiona do nowego lokalu mieszczącego się przy placu Chopina obok szosy wojewódzkiej. 28 września 1964 roku zarządzeniem Ministra Oświaty powołano Technikum Mechaniczne, w którym funkcję dyrektora objął inż. Edward Mitał. Od tego roku, absolwentom Zasadniczej Szkoły Zawodowej stworzono możliwość kontynuowania nauki w trzyletnim Zaocznym Technikum Mechaniczno-Elektrycznym dla Pracujących. W maju 1969 roku abiturienci Technikum Mechanicznego zasiedli do pierwszego w historii Szkoły egzaminu dojrzałości. W szkole aktywnie działały organizacje młodzieżowe, przybywało pomocy naukowych. Ze wzrostem liczby uczniów wiązały się poważne trudności lokalowe. Lokalizację nowego budynku szkoły wyznaczono na terenach przylegających do Zakładów Metalowych, a pierwsze prace rozpoczęły się w 1972 roku. Decyzją Ministra Przemysłu Maszynowego został powołany z dniem 1 września 1975 roku Zespół Szkół Zawodowych Zakładów Metalowych im. Tomasza Dąbala. Tego samego dnia rozpoczęła się przeprowadzka do nowego budynku szkoły. Dzięki doskonałym warunkom lokalowym mogły zaistnieć nowe kierunki kształcenia zawodowego, doposażone zostały nowe pracownie, rozwijała się aktywność sportowa, koła zainteresowań i drużyna harcerska, działał sklepik, stołówka i radiowęzeł szkolny. Szkołę opuszczają kolejne roczniki absolwentów szkół zawodowych i technikum.
12 grudnia 1991 roku Zespołowi Szkół Zawodowych w Nowej Dębie zostało nadane imię Eugeniusza Kwiatkowskiego oraz przekazano ufundowany – przez Zakłady Metalowe – sztandar. Trwałą pamiątką po tej uroczystości została tablica pamiątkowa odsłonięta przez panią Annę Puget – córkę Patrona Szkoły.
We wrześniu 1999 roku w szkole otwarto Liceum Techniczne, a wraz z nim klasy o profilu ekonomiczno–administracyjnym oraz komunikacja i transport. Od tego roku, zgodnie z reformą edukacji, nasza szkoła znalazła się pod opieką nowo utworzonego Starostwa Powiatowego.
Kolejna reforma oświaty spowodowała, że szkoła z dniem 1 września 2002 roku zmieniła nazwę na Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Szkoła poszerzyła ofertę edukacyjną o nowe profile liceum technicznego oraz o klasę liceum ogólnokształcącego o profilu wojskowym. Od 2005 roku absolwenci zdawali nową – ocenianą poza szkołą przez zewnętrznych egzaminatorów – maturę, wkrótce wprowadzone zostały zawodowe egzaminy zewnętrzne. Pojawiła się możliwość kontynuowania nauki w Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych.
W 2011 roku świętowaliśmy Jubileusz 50-lecia Zespołu Szkół nr 2. Wkrótce nastąpiło uroczyste otwarcie kompleksu boisk sportowych „Orlik”.
Od września 2020 roku w szkole rozpoczęli naukę absolwenci ostatniego rocznika klas gimnazjalnych i jednocześnie pierwsi absolwenci 8 – klasowych szkół podstawowych. Szkoła wciąż się zmienia dostosowując do zapotrzebowania lokalnego rynku pracy, oczekiwań uczniów i ich rodziców. Zmieniają się dyrektorzy, kadra pedagogiczna, pojawiają się i kończą naukę kolejne roczniki uczniów. Wciąż unowocześniana jest baza dydaktyczna, oddawane są do użytku kolejne pracownie, obrabiarki, urządzenia, rozwijają się zasoby informatyczne szkoły. Szkoła współpracuje z wieloma zakładami pracy oraz z firmami prywatnymi, w których pobiera naukę zawodu młodzież klas wielozawodowych.
Nasi uczniowie uczestniczą w wielu olimpiadach, konkursach, zawodach, akcjach, cyklicznie organizowane są uroczystości, spotkania, pikniki i wycieczki. Uczniowie szkoły biorą udział w programach unijnych, doskonaląc swoje umiejętności zawodowe podczas zagranicznych praktyk zawodowych (Erasmus Plus), poznają kraje UE (Comenius) i reprezentują nasz kraj w Parlamencie Europejskim (Euroscola).
Zespół Szkół nr 2 na trwale wpisał się w dzieje regionu „służąc ludziom i małej ojczyźnie”.